Privacy- en cookiebeleid

Dit is het Privacy- en cookiebeleid van de Diabetesvereniging Nederland gevestigd te (3833 LD) Leusden aan de Fokkerstraat 17 (hierna: “DVN”).

In dit beleid wordt beschreven hoe DVN omgaat met cookies en uw persoonsgegevens op de website https://www.diabetestrefpunt.nl (hierna: “DiabetesTrefpunt”). Indien u gebruik maakt van de website DiabetesTrefpunt, stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid. Op het gebruik van het DiabetesTrefpunt zijn tevens de Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Uw persoonsgegevens zullen niet voor andere dan in dit Privacybeleid genoemde doeleinden worden verwerkt.

1. Registreren

1.1 Voor het gebruik van het DiabetesTrefpunt dient gebruiker zich te registreren door persoonsgegevens in te vullen (bijvoorbeeld het e-mailadres). Zodra hij is ingelogd kan Gebruiker, indien hij dat wenst, aanvullende (persoons)gegevens in zijn profiel invullen. Gebruiker kan te allen tijde deze informatie aanpassen of verwijderen.

2. Gebruiksdoeleinden

2.1 De door gebruiker in de registratie ingevulde persoonsgegevens en worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

toegangscontrole tot het DiabetesTrefpunt; verstrekking van door hem aangevraagde informatie; afhandeling van de van hem verkregen informatie; informatievoorziening over actuele ontwikkelingen; versturen van e-mails over gelijksoortige diensten of producten, tenzij gebruiker heeft aangegeven daar geen prijs op te stellen (DVN zal te allen tijde terughoudend omgaan met het versturen van dergelijke berichten); controleren van door hem geplaatste informatie op het DiabetesTrefpunt. 2.2 De door gebruiker in zijn profiel ingevulde persoonsgegevens kunnen openbaar zijn en daarmee voor andere gebruikers van het DiabetesTrefpunt zichtbaar. DVN zal deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

3. Cookies

3.1 Op het DiabetesTrefpunt maakt DVN uitsluitend gebruik van functionele cookies. Cookies zijn kleine bestanden die naar de browser worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf waardoor er wordt geregistreerd hoe en wanneer een gebruiker een website gebruikt. Met behulp van de cookies worden de persoonlijke voorkeuren, gebruikersinstellingen, wachtwoorden of gebruikersnamen onthouden. Gebruiker heeft de mogelijkheid zijn browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor kan het gebruik van het DiabetesTrefpunt echter wel negatief beïnvloed worden.

4. Verstrekking aan derden

4.1 DVN kan voor het verwerken van de persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerker uitsluitend in opdracht van DVN zullen optreden. Met deze bewerkers worden bewerkersovereenkomsten gesloten.

4.2 Voor de controle en het beheer van het DiabetesTrefpunt schakelt DVN moderators in. Dit kunnen personen zijn die voor DVN werken of zich op vrijwillige basis inzetten voor DVN en/of het DiabetesTrefpunt. Om hun functie goed uit te kunnen voeren kunnen de moderator en beheerder inzage krijgen in de door gebruikers geregistreerde persoonsgegevens. De moderator en beheerders mogen deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in het kader van hun werkzaamheden voor het DiabetesTrefpunt en zijn niet gerechtigd deze gegevens te verstrekken aan derden of anderszins openbaar te maken.

4.3 Onverminderd voorgaande zal DVN de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

5. Beveiligingsmaatregelen

5.1 Ter bescherming van de persoonsgegevens legt DVN passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Hyperlinks naar andere websites

6.1 Het DiabetesTrefpunt bevat hyperlinks naar websites van derden. Ook kunnen andere websites hyperlinks bevatten naar het DiabetesTrefpunt. DVN is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze andere websites en het gebruik van cookies op die websites en adviseert u te allen tijde het privacy en cookiebeleid van deze websites te raadplegen.

7. Inzagerecht

7.1 Gebruiker heeft recht op inzage in zijn persoonsgegevens en zonodig kan hij zijn persoonsgegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe en voor alle andere vragen over dit Privacybeleid kan contact op worden genomen met DVN, Fokkerstraat 17, 3833 LD, Leusden, e-mail: moderator@dvn.nl.

8. Wijzigingen

8.1 Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. DVN adviseert u regelmatig dit Privacybeleid na te lezen op eventuele wijzigingen. De laatste aanpassing heeft plaatsgevonden in maart 2015.

Privacy en Cookiebeleid geldig vanaf maart 2015, DVN Leusden